O Projektu

Naziv projekta:

Razvoj i uspostava zajedničkog studija
„ICT u poljoprivrednim znanostima“

Nositelj projekta:

Korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Vladimira Preloga 1
31 000 Osijek

Partner na projektu:

Fakultet elektrotehnike,
računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Kneza Trpimira 2B
31000 Osijek

Fond:

Europski socijalni fond (ESF)

Operativni program:

Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Poziv:

Internacionalizacija visokog obrazovanja

Ukupna vrijednost projekta:

1.798.253,29 HRK

Iznos koji sufinancira EU:

1.798.253,29 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

12. 10. 2018. – 12. 10. 2021.
(36 mjeseci)

 • Svrha projekta

  Svrha projekta je razvijanje i uspostava zajedničkog diplomskog studija “ICT u poljoprivrednim znanostima” na engleskom jeziku kojim se poboljšava kvaliteta visokog obrazovanja i relevantnost u odnosu na potrebe tržišta rada. Diplomski studij stvarao bi vrhunski osposobljene agronome za razvoj i optimalnu primjenu najnovijih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji temeljenih na integriranom znanju iz agronomije oplemenjenom segmentima računarstva te informacijskih i podatkovnih znanosti.

 • Specifičan cilj projekta

  Specifičan cilj projekta je osuvremenjivanje agronoma razvojem kompetencija na engleskom jeziku, ali još više inkorporiranjem najmodernijih segmenata upravljanja podacima i sustavima odlučivanja te informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) u njihove biotehničke kompetencije.

  Potrebu i opravdanost pronalazimo na raznim razinama:

  1. poljoprivredna gospodarstva, od malih obiteljskih do velikih sustava, preuzimaju mlađi potomci i/ili menadžeri koji su skloniji i sposobniji koristiti nove tehnologije
  2. digitalno osuvremenjena poljoprivreda je područje u kojem kod nas već postoji niz uspješnih projekata te je evidentna potreba poslodavaca za predloženim integriranim znanjima na tržištu rada
  3. informatička pismenost kao imperativ neophodne je od planiranja proizvodnje, preko operativnog odlučivanja do upravljanja podacima, kartografije, beskontaktnih i preciznih tehnologija
  4. potrebna je prilagodba poljoprivrede klimatskim promjenama uz integraciju s očuvanjem okoliša i proizvodnjom zdrave hrane.
 • Projektni prijedlog

  Projektni prijedlog u skladu je sa strateškim dokumentima na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.
  Usklađen je sa Strategijom Sveučilišta u Osijeku 2011.-2020., ciljem i vizijom definiranim kao „težnja ka novom iskoraku prema konkurentskoj prednosti i poželjnom mjestu studiranja i rada“. Na nacionalnoj razini je usklađen sa Strategijom o partnerstvu između RH i EK za korištenje ESIF 2014.-2020. koja naglašava probleme niskog udjela studenata u STEM područjima, zastarjelost kurikuluma i obrazovnih programa i njihovu neusklađenost sa zahtjevima tržišta rada, nedovoljnu ulaznu i izlaznu mobilnost te posredno nedovoljnu internacionalizaciju, usmjerenost na kvalitetu obrazovanja i općenito mali broj programa dostupnih na stranom jeziku. Projekt je usklađen i s drugim strateškim dokumentima na nacionalnoj razini poput Strategije S3 (osobito u dijelu koji se tiče ICT sustava, aplikacija i rješenja za upravljanje i nadzor poljoprivrednih površina), koji nadalje idu u prilog ciljevima postavljenim u krovnom strateškom dokumentu EU o obrazovanju „Obrazovanje i osposobljavanje 2020.“ te Strategiji „Europa 2020. (prioriteti „pametan i održiv rast“ te prioritetnoj temi „mladi u pokretu”).
 • Ciljna skupina

  Ciljna skupina projekta su nenastavno osoblje i studenti preddiplomskih studija, te nastavno osoblje i studenti diplomskih studija.

  Radom na ovom projektu razvit će se kurikulum zajedničkog diplomskog studija na engleskom jeziku „ICT u poljoprivrednim znanostima“, a planiranim usavršavanjem znanja engleskog jezika osnažit će se kapaciteti i usavršiti jezične kompetencije nastavnog i nenastavnog osoblja. Pored toga, projekt će rezultirati razvojem 10 nastavnih didaktičkih materijala, izdanom dopusnicom za izvođenje zajedničkog studija, započetom 1. godinom studija, opremanjem 2 predavaonice multimedijalnom opremom,  provedbom 4 promotivno-pripremna seminara, izradom web stranice projekta, održavanjem tiskovnih konferencija i izradom promotivnih materijala. Predviđeni rezultati projekta imaju pozitivan utjecaj na nastavno i nenastavno osoblje jer jačaju njihove kapacitete i spremnost za izvedbu suvremenog zajedničkog studija na engleskom jeziku, što podiže kvalitetu i relevantnost visokog obrazovanja.